நீங்கள் படித்த தளங்கள், வினா விடைகள் காணும் தளங்களின் முகவாிகளை (urls) மற்றவா்களுக்கும் பயன்பட உங்கள் மின்னஞ்சலில் இருந்து velichamkumar.kalviseithipost@blogger.com -க்கு அனுப்புங்கள். உடன் இத்தளத்தில் பதிவாக தாேன்றும்.

.

.

Fwd: 750 pp

---------- Forwarded message ----------
From: Abdul Kader <iakfta2011@gmail.com>
Date: Fri, 13 Mar 2015 16:23:25 -0800
Subject: 750 pp
To: tamdgl@yahoo.in, tamnewsdgl@gmail.com

0 comments:

 
Copyright © . கல்விச்செய்தி - Posts · Comments
Theme Template by BTDesigner · Powered by Blogger